logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

VÝUKA V. ROČNÍKU LF NA UROLOGICKÉ KLINICE UP

STUDENTI VŠEOBECNÉHO SMĚRU
graypoint Cíl stáže
graypoint Přednášky
graypoint Testy (vstupní a výstupní)
graypoint Klinický seminář
graypoint Stážová karta
graypoint Chorobopis
graypoint Časový rozvrh bloku stáže
graypoint Zápočet
graypoint Závěrečná ústní zkouška
graypoint Témata pro ústní zkoušku
Urologie je komplexním oborem, který zajišťuje diagnostiku a terapii onemocnění ledvin, nadledvin, močovodu, močového měchýře, prostaty, močové trubice, varlat a penisu. Zejména u starších nemocných je podíl urologických onemocnění na celkové nemocnosti nemalý, jde až o 40% "chirurgických" nemocných. Potíže se zvětšenou prostatou má až 40% mužů starších 60 let, adenokarcinom prostaty je pak druhým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů.
CÍL STÁŽE
Získat teoretické znalosti a naučit se některé praktické dovednosti v urologii, abyste poznali alespoň základy oboru a byli schopni indikovat urologická vyšetření, rozuměli jejich závěrům, principům terapie, zejména operační, jejich rizikům i prognóze onemocnění. Absolvent stáže by měl mít i schopnost vysvětlit problematiku svým nemocným.
Týmová práce
Lékaři na klinice pracují v týmech a i Vy budete členem jednoho týmu, konkrétní rozdělení proběhne první den ráno na sekretariátě kliniky.
Vaším partnerem bude vedoucí Vašeho týmu - odborný konsultant, kterým je zkušený druhoatestovaný urolog. Po dohodě Vám přidělí pokoj a nemocné a bude také pomáhat při práci s pacienty. Podle Vašich požadavků Vás vezme k asistenci na operační sál či jiná zajímavá pracoviště. Nebojte se jej zeptat na vše, co Vás zajímá. Jinak můžete chodit po pracovištích sami a získávat praktické dovednosti do stážové karty. Poslední týden ve čtvrtek konzultant hodnotí Vámi vypracovaný chorobopis.
Dalším členem je lékař v přípravě na atestaci - rezident. I jeho znalosti můžete využívat a jistě uvítá Vaší pomoc při převazech a dalších aktivitách.
Upozornění: během stáže se medik setkává s důvěrnými informacemi, které jsou chráněny zákonem. Proto musí zachovávat lékařské tajemství, jinak mu hrozí trestní stíhání pro trestný čin.
PŘEDNÁŠKY
Přednášky slouží k teoretické přípravě studentů. Konají se denně v knihovně urologické kliniky v I.patře staré budovy.
Úvodní, čtyřhodinový blok, který by Vám měl přinést základy pro vaší další práci na klinice začíná první den stáže v 9.00. Další dny budete mít přednášky až po praxi, v dvouhodinových blocích od 11 hodin.
Poslední tři dny stáže se přednášky nekonají, máte možnost se připravit na zkoušku a absolvovat ji.
TESTY (VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ)
Elektronické testy jsou neoddělitelnou součástí stáže. Pro nástup na stáž požadujeme alespoň základní znalosti anatomie, fyziologie, patologie a patologické fyziologie urogenitální soustavy.
Proto budete muset absolvovat první den stáže vstupní elektronický test o 30 otázkách, který Vaše znalosti prověří. Ve stáži pokračují pouze ti studenti, kteří dosáhnou alespoň 80 % správných odpovědí. Opravný termín se koná druhý den ve stejnou hodinu. Pokud se ani tak nepodaří studentovi test úspěšně složit, doučí se požadované znalosti a přihlasí se ke stáži v jiném termínu.
Výstupní test hodnotí znalosti získané během stáže. Koná se poslední den a pro ukončení stáže je nutno získat aspoň 80 % správných odpovědí. Pokud student nedosáhne požadovaný počet správných odpovědí, na opravný termín se přihlásí s jinou skupinou studentů po předešlém teoretickém doplnění znalostí.
KLINICKÝ SEMINÁŘ
Jedná se o další formu vzdělávání, konají se poslední týden ve pondělí a úterý. Studenti zde prokazují své schopnosti komunikovat, demonstrovat klinický případ a diskutovat jej s kolegy a vedoucím semináře. Každý student zde představí na diapozitivech nemocného ze svého oddělení a provede ostatní kolegy jeho onemocněním (subjektivní potíže, objektivní nález, diganóza, důvod přijetí, výsledky vyšetření, snímky, terapie, operace, doporučení domů). Prezentace by neměla být delší jak 5 minut (5-7 dia). Student musí být schopen odpovídat v dané problematice na dotazy kolegů nebo vedoucího lékaře semináře. Prezentaci na semináři považujeme je za praktickou otázku pro závěrečnou zkoušku z urologie. Hodnocení zapisuje do stážové karty vedoucí semináře. Pacienty si připravte tak, aby několik studentů nedemonstrovalo stejné onemocnění. Pokud k tomu dojde, připraví si dalšího nemocného na seminář s další skupinou studentů. Může se jednat o prezentaci stejného nemocného, ke kterému si připravujete chorobopis (viz dále).
Ve výukové místnosti před oddělením 20 jsou počítače, ve kterém si můžete v Power Pointu na několika diapozitivech kazuistiku svého pacienta připravit, samozřejmě můžete pracovat i jinde, dbejte však o zachování lékařského tajemství a s daty pracujte velmi diskrétně!!
STÁŽOVÁ KARTA
Slouží k identifikaci studenta, zapisování prezence, potvrzení o provedení praktických dovedností a k hodnocení stáže. Dostanete ji po úspěšném provedení vstupního testu a odevzdáte ji poslední den stáže při udělování zápočtu. Zakládá se do archivu a znovu je použita u zkoušky z urologie.
Minimální požadované praktické dovednosti uvedené v kartě provádějte v přítomnosti lékaře, od kterého si je nechte vždy potvrdit podpisem. Procvičení jednotlivých položek je ponecháno na Vás a na Vaši iniciativě. Zorganizujte si svůj program sami. Navštivte jednotlivá pracoviště, kterými chcete postupně projít a domluvte si s přítomnou sestrou hodiny, kdy chcete přijít a praktikovat. Sestra Váš požadavek poznačí do kalendáře. S ohledem k pacientům si organizujte svou praxi tak, aby na jedné vyšetřovně v jednu dobu nebylo více jak dva studenti!
Berte tento kurs zaměřený na urologickou praxi tak, že to je jedna z posledních možností, jak se naučit popisovat nález digitální rektální palpace (vyšetření per rektum), jak provést sonografii, popsat nefrogram, vidět TURP apod. Podle toho jednejte a vyvíjejte aktivitu.
Při větším zájmu o urologii je možno se domluvit na účasti v studentské odborné činnosti s doc. Študentem.
CHOROBOPIS
Vedete jej u dvou ze svých nemocných. Měl by obsahovat veškeré náležitosti vzorového chorobopisu, který je umístěn na nástěnce kliniky. V něm by se mělo ukázat, jakým způsobem jste schopni se získanými informacemi od pacienta a z vyšetřovacícho komplementu pracovat.
Snažte se chorobopis vypracovat sami, svými znalostmi a ne kopírovat nemocniční chorobopisy, které mnohdy obsahují chyby, které pak sníží Vaše hodnocení.
Konzultant při jejich hodnocení může požadovat odpovědi na doplňující otázky.
ČASOVÝ ROZVRH BLOKU STÁŽE
Nástup na stáž - pondělí:
1. 7:00 h na sekretariátě urologické kliniky v 1 NP nové modré budovy
a. sekretářka studentům ukáže šatnu a vydá klíč od šatny, kde se studenti převlečou do čistých pracovních plášťů,
b. po převlečení odejdou spojovacím koridorem do knihovny v 1. patře staré budovy, kde se od 7:30 budou účastnit ranní koference lékařů kliniky
2. 7:30 - 8:00 h Ranní konference kliniky
Se koná každý pracovní den a je povinná pro všechny lékaře i studenty, lze pokládat otázky, přednosta může i vyvolat některé mediky a dotazovat se je na znalosti či na informace o pacientech, které pomáhají ošetřovat. 
3. 8:00 - 8:30 h Vstupní test
4. 8:45 - 8:50 h Rozdělení studentů na jednotlivá pracoviště, předání stážovacích karet, evaluačních dotazníků.
5. 9:00 - 13:00 h Úvodní přednáška
       
Další dny stáže v I. a II. týdnu
7:00 - 7:30 h Ranní vizita na lůžkových odděleních (na svých pokojích)
7:30 - 8:00 h Ranní konference
8:00 - 11:00 h Praktická výuka na pracovištích kliniky
11:00 - 13:00 h V prvních dvou týdnech přednášky podle rozpis
       
III. týden
Pondělí: praktická zkouška s prezentací vybraného pacienta v knihovně kliniky před examinátorem i ostatními studenty.
Pondělí - čtvrtek: semináře a konzultace dle rozpisu.
Závěrečný test v pátek od 8.00 v knihovně kliniky.
Zkouška z urologie je zpravidla v pátek; při zájmu studetů či z provozních důvodů je možné vypsat i předtermín ve čtvrtek.
Zkoušky se konají v pracovně přednosty, v konferenční místnosti či v knihovně, přihlásit se lze u sekretářky kliniky.
       
ZÁPOČET
       
Zápočet Vám udělí vybraný pedagog poslední den po skončení elektronického testu.
       
Podmínkou udělení zápočtu je:
1. Úspěšné absolvování vstupního i výstupního testu (hodnocení zapisuje do stážové karty sekretářka)
2. Vyhodnocení vzorového chorobopisu (hodnotí odpovědný konzultant)
3. Úspěšná prezentace pacienta na semináři (hodnotí vedoucí lékař semináře)
4. Splněný počet dní stáže (podle stážové karty). Absence ve výuce se omlouvá jeden den.
5. Splněné výkony na stážové kartě.
6. Odevzdání evaluačních listů s anonymním vyhodnocením kvality výuky.
Kvalita Vaší práce (uložená stážová dokumentace) bude brána v úvahu i u státních zkoušek.
       
Opravné prostředky při neudělení zápočtu
       
Pokud student zápočet nezíská, záleží oprava na důvodech neudělení.
1. Při neúspěchu v testech je možné po doplnění vědomostí absolvovat opravný test v náhradním termínu (nejčastěji s jinou skupinou studentů).
2. Špatně vedený chorobopis je třeba přepsat nebo zpracovat jiného pacienta (záleži na hodnocení odpovědního konzultanta, který doporučí typ opravy).
3. Neúspěšnou prezentaci pacienta na semináři je třeba zopakovat na semináři v jiném termínu, nejčastěji s jinou skupinou studentů.
4. Při absenci je potřeba adekvátní počet dní nahradit nejčastěji s jinou skupinou studentů.
5. Doplnit si chybějící výkony v jiném termínu.
Jakékoliv změny a výjimky je nutno konzultovat s přednostou kliniky!!!
       
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z UROLOGIE
       
Ke zkoušce z urologie zpravidla v pátek 3. týden (není-li uvedeno jinak) postoupí studenti:
a. kteří odpoví správně alespoň 80% otázek testu,
b. odevzdali stážovací kartu se splněnými praktickými dovednostmi
c. odevzdali dva chorobopisy schválené a vyhodnocené konzultantem
d. složili úspěšně praktickou zkoušku.
e. Vyplnili a odevzdali evaluační protokol
Náplň zkoušky z urologie
Student si vylosují 2 témata se seznamu symptomů urologických onemocnění a examinátor na příkladu reálného pacienta ověří schopnosti studenta navrhnout diagnostický postup, vyhodnotit výsledky diagnostických metod, navrhnout správnou terapii a popsat principy operace i jejich úskalí.
Opravná zkouška
       
Se řídí zkušebním řádem LF UP. K opravné zkoušce na některý z vypsaných volných termínů se lze přihlásit u sekretářky kliniky, a to nejdříve za 3 týdny od konání neúspěšné zkoušky.
TÉMATA PRO ÚSTNÍ OTÁZKU PRO ZKOUŠKU Z UROLOGIE
Student si losuje symptom, který měl reálný pacient. Symptom uvádí určitou, někdy i větší skupinu onemocnění a student má za úkol dojít k diagnóze tohoto nemocného.
Téma je jen úvodní informací, student v diskuzi s examinátorem požádá o anamnézu tohoto modelového nemocného, zeptá se na výsledky vyšetření, která by navrhoval na základě daného symptomu. Na základě těchto poznatků pak musí uzavřít diagnózu, navrhnout terapii a uvést i prognózu výsledku léčby pro nemocného.
1. Hematurie
2. Lumbalgie
3. Kolikovitá bolest vpravo
4. Dysurie, strangurie, polakisurie
5. Obtížné močení u muže
6. Hemospermie
7. Uretrorhagie
8. Enuréza
9. Inkontinence u ženy
10. Náhodný nález: PSA 5,2ng/l
11. Náhodný nález: solidní expanze na UZ pravé ledviny
12. Náhodný nález: cystická expanze na UZ levé ledviny
13. Záchvatovitá hypertenze
14. Pacient nemočí
15. Septické teploty s nefralgií vpravo
16. Zvětšené nebolestivé varle
17. Bolest v šourku
18. Abakteriální pyurie, únavnost, subfebrilie
19. Pyurie
20. Neplodnost manželského páru
21. Poruchy erekce